Parking sistemi

Објављено Постављено у Uncategorised

Kratak opis i procedura neophodnih za sistem pristupa i naplate prostora parkinga

Za pristup Parkingu i identifikaciju klijenta postoje predefinisani načini pristupa a to su:
 Pomoću štampanog tiketa koji sadrži bar kod i detalje o vremenu pristupa,katrgoriji vozila itd
 Pomoću unapred izdate RFID kartice
 Pomoću TAG nalepnice na vetrobranskom staklu vozila
 Manuelnog pristupa to jest propuštanja od strane ovlašćenih lica (manuelno)
 Svaki prethodno naveden način pristupa opciono i prepoznavanje reg. tablica.
Opciono
Za naplatu korišćenja kapaciteta Parkinga plaćanje se vrši na platomatu na kojem je moguće izvršiti
plaćanje pomoću:
 Štampanog tiketa dobijenog na ulazu to jest bar koda na njemu
 Pomoću RFID kartice korišćene prilikom ulaska
 Pomoću zamenske RFID kartice koja se koristi od strane ovlašćenih lica (izgubljen tiket itd…)

Prilikom dolaska na pristupnu rampu vozila prvo se izvršava detekcija vozila pomoću induktivnog kola i foto senzora koji su uvezani na pristupnu rampu kao i na sistem identifikacije
klijenata. Bez detekcije vozila na rampi nije moguće pokrenuti bilo koji dalji korak ili manipulaciju u postupku identifikacije klijenta ukoliko se ta opcija izričito ne isključi od strane ovlašćenog lica u slučaju kvara, popravke ili dijagnostike. Isto tako potrebno je instalirati induktivno kolo na rampu zbog okidača za čitanje TAG matrica i kao sigurnosna mera kako se rampa nebi otvarala samo uz pomoć foto senzora te reagovala na prolaz pešaka, biciklista itd…

Detekcija vozila na pristupnoj rampi je ujedno i okidač za očitavanje TAG matrica, sistema za prepoznavanje reg. tablica, sačinjavanje slike vozila kao i za omogućavanje daljih postupaka
identifikacije klijenta. Nakon izvršene detekcije i identifikacije vozila klijent ima mogućnost da se identifikuje RFID karticom ili ukoliko je ne poseduje, odabira na pristupnom automatu odgovarajući taster prema svojoj kategoriji vozila. Potvrda o validnosti identifikacije klijenta se ispisuje na displeju ,a ukoliko je pristup odbijen isto tako klijent dobija informaciju o razlogu.

Platomat
Platomat je uređaj koji služi za identifikaciju klijenta, automatsku naplatu, štampanje računa,prikaz informacija i raznih reklama.

Prilikom dolaska do platomata klijent ima mogućnost da se identifikuje preko bar kod tiketa koji je dobio prilikom ulaska na Parking ili sa rfid karticom. Nakon identifiacije platomat
pronalazi u bazi podataka informacije o pristupu na Parking i prikazuje ih na ekranu zajedno sa cenom usluge i (opciono) fotografijom načinjenom prilikom ulaska kao i broj reg. tablice
zajedno sa fotografijom reg. tablice. Klijent tada vrši plaćanje o kojem se prikazuju interaktivne informacije na displeju kao što su informacije o sumi za koju vrši plaćanje kao i
ubačenih novčanih moneta pojedinačno. U slučaju bilo kakvog prekida transakcije ili kvara alarmira odgovorna lica. Po izvršenom plaćanju zvučnim signalom (opciono) zatražiti odabir
vrste računa (običan blok račun ili poreski račun sa detaljima).

platomat  ulazna